Módulos de actividades

Esta plataforma contén varios módulos de actividades.

 Foros

  Este módulo é moi importante, dado que nel se dá o maior intercambio. Os foros pódense estructurar de diferentes xeitos, e poden incluír cualificacións. As mensaxes pódense ver de varios xeitos e poden incluír arquivos adxuntos. Ao subscribirse a un foro, os participantes automaticamente recibirán copias de cada mensaxe no seu buzón de correo. O profesor/a pode impor ao seu alumnado a subscrición a determinado foro.

 Xornais

  Este módulo é moi importante para a actividade reflexiva. O profesor/a propón ao alumnado reflexionar sobre diferentes temas, e os estudantes responder e modificar as súas respostas a través do tempo. A resposta é privada e só pode ser vista polo profesor/a, o cal pode responder e cualificar cada vez.

 Apuntamentos

  Os materiais son contidos, información que o profesor/a quere que vexa o seu alumnado. Poden ser documentos preparados e subidos ao servidor, páxinas editadas directamente na plataforma ou páxinas externas que aparecerán dentro do curso.

 Tarefas

  As tarefas permiten ao profesorado asignar actividades aos estudantes, que consisten en preparar contidos dixitais (de calquera tipo) que o alumno/a poderá subir ao servidor. As tarefas típicas son ensaios, monografías, redaccións, etc.

 Cuestionarios

  Este módulo permite que o profesor/a deseñe e formule cuestionarios. Estes cuestionarios poden ser: múltiple opción, falso/verdadeiro e respostas curtas. Estes cuestionarios consérvanse na base de datos, polo que poden ser reutilizados dentro do mesmo curso ou incluso entre diferentes cursos. Os cuestionarios poden permitir múltiples intentos. Cada intento márcase automaticamente e o profesor/a pode decidir se amosar a cualificación e/ou as respostas correctas ao alumnado unha vez concluído o cuestionario. Ademais posúe cualificación.

 Consultas

  As consultas son moi sinxelas: o profesor/a fai unha pregunta e determina certas opcións, das cales o alumnado elixirá unha. É útil para coñecer rapidamente o sentimento do grupo sobre algún tema, para permitir algún tipo de eleccións do grupo ou para efectos de investigación.

 Enquisas

  O módulo de enquisas prové unha serie de instrumentos probados para estimular a aprendizaxe en ambientes en liña. O profesorado pode empregar este módulo para aprender sobre o seu alumnado e reflexionar sobre a súa práctica educativa.


 Chat

O módulo de chat permite que os participantes discutanen tempo real a través de Internet. Este é un xeito útil de ter unhacompresión dos outros e do tema de debate --empregar unha sala de chat é bastante diferente autilizar os foros. O módulo de chat contén variasutilidades para administrar e revisar as conversasanteriores.


 Cuestionario

Este módulo permite ao profesor/a deseñar e formularcuestionarios consistentes en: múltiple opción, falso/verdadeiro e respostas curtas.Estas preguntas mantéñenseordenadas por categorías nunha base de datos e poden serreutilizadas no mesmo curso ou noutros cursos. Oscuestionarios poden permitir múltiples intentos. Cadaintento é marcado e cualificado e o profesor/a pode decidir amosar algunhamensaxe ou as respostas correctas aofinalizar o exame. Este módulo ten capacidade de cualificación.


 Encuestas

  El módulo de Encuestas proporciona un conjunto de instrumentos verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Los profesores pueden usarlas para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza.


 Consulta

A consulta é unha actividade moi sinxela, o profesor/a fai unhapregunta e especifica unha serie de respostas entre as cales debe elixir o alumnado.Pode ser moi útil para realizar enquisas rápidas sobre o tema, para permitir queo grupodecida sobre varios temas, para efectos de investigación,etc.


 Foros

  Esta actividade tal vez sexa a máis importante --é aquí onde se producen amaior parte dos debates. Os foros poden estructurarse de diferentes xeitos, e podenincluír avaliación de cada mensaxe polos compañeiros/as.
  As mensaxes tamén se poden ver de varios xeitos, incluír mensaxes adxuntas e imaxes incrustadas.
  Ao subscribirse a un foro os participantes recibirán copias de cada mensaxe no seu buzón de correo electrónico. O profesor/a pode impor a subscrición a todos osintegrantes do curso se así o desexa.


 Materiais

Materiais son contidos: información que o profesor/a desexa entregar aoalumnado. Poden ser arquivos preparados e cargados no servidor; páxinas editadas directamente en Moodle, ou páxinas web externas que aparecen no curso.


 Tarefas

O módulo de tarefas permite que o profesor/a asigne un traballo ao alumnado,incluso deberán preparalo nalgún medio dixital (calquera formato) e presentalosubíndoo ao servidor. As tarefas típicas inclúen ensaios, proxectos, fotografías, etc. Este móduloconta concapacidade de cualificación.

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: English