MP0440 Módulo profesional: tratamento informático da in formación

_ Código: MP0440.

_ Duración: 267 horas.

 

Unidade formativa 1: operatoria de teclados

_  Código: MP0440_13.

_ Duración: 69 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas meca nográficas.

- CA1.1. Organizáronse os elementos e os espazos de traballo.

- CA1.2. Mantívose a posición corporal correcta.

- CA1.3. Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanu mérico.

- CA1.4. Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as fun cións de posta en marcha do terminal informático.

- CA1.5. Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

- CA1.6. Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade pro gresiva e en táboas sinxelas.

- CA1.7. Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras.

- CA1.8. Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo du nha falta por minuto), coa axuda dun programa informático.

- CA1.9. Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto.

- CA1.10. Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos.

 

Contidos básicos

 

BC1. Procesamento de textos alfanuméricos en teclados estendidos

_ Postura corporal ante o terminal.

_ Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

_ Colocación dos dedos.

_ Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto:

- Escritura de palabras simples.

- Escritura de palabras de dificultade progresiva.

- Maiúsculas, numeración e signos de puntuación.

- Copia de textos con velocidade controlada.

- Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros

_ Corrección de erros.

 

Unidade formativa 2: ofimática

_  Código: MP0440_23.

_ Duración: 160 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na pro cura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos.

- CA1.1. Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a tra vés dos ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

- CA1.2. Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de fi cheiros e cartafoles.

- CA1.3. Diferenciouse entre as aplicacións de xestión de ficheiros propios dun siste ma operativo e o resto de aplicacións que se inclúen dentro del.

- CA1.4. Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a confidencialidade da in formación.

- CA1.5. Manexáronse sistemas operativos monousuario e multiusuario.

_ RA2. Instala e actualiza aplicacións informáticas relacionadas coa tarefa administrativa, e razoa os pasos seguidos.

- CA2.1. Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

- CA2.2. Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actuali zación.

- CA2.3. Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

- CA2.4. Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

- CA2.5. Documentáronse as incidencias e o resultado final.

- CA2.6. Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema in formático.

- CA2.7. Elimináronse e/ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

- CA2.8. Respectáronse as licenzas de software.

_ RA3. Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo tipo.

- CA3.1. Utilizáronse diversos tipos de estilos.

- CA3.2. Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

- CA3.3. Aplicáronse fórmulas e funcións.

- CA3.4. Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos.

- CA3.5. Empregáronse patróns e asistentes.

- CA3.6. Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

- CA3.7. Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

- CA3.8. Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

- CA3.9. Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir e imprimir textos, nú meros, códigos e imaxes.

- CA3.10. Traballouse en grupo cumprindo as normas de seguridade e integridade da información.

_ RA4. Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos ti po.

- CA4.1. Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos procesado res de textos e da autoedición.

- CA4.2. Identificáronse as características de cada tipo de documento.

- CA4.3. Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as nor mas de estrutura.

- CA4.4. Utilizáronse diversos tipos de estilos.

- CA4.5. Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo.

- CA4.6. Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

- CA4.7. Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

- CA4.8. Recuperouse e utilizouse a información almacenada.

- CA4.9. Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de segurida de, integridade e confidencialidade dos datos.

- CA4.10. Traballouse en grupo comparando documentos e versións, verificación de cambios, etc.

- CA4.11 Elaboráronse macros adaptadas aos documentos administrativos.

_ RA5. Realiza operacións de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

- CA5.1. Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

- CA5.2. Creáronse bases de datos ofimáticas.

- CA5.3. Utilizáronse as táboas da base de datos (inserir, modificar e eliminar rexis tros).

- CA5.4. Utilizáronse asistentes na creación de táboas e consultas, formularios e in formes.

- CA5.5. Realizáronse procuras e filtraxes sobre a información almacenada.

- CA5.6. Aplicáronse macros en operacións repetitivas.

 

Contidos básicos

 

BC1. Utilización das funcións básicas dos sistemas operativos habituais

_ Elementos de navegación ou exploración nun sistema operativo, e funcións básicas de exploración.

_ Xestión de ficheiros e cartafoles

_ Programas propios do sistema operativo e os que se poidan incluír nel.

_ Prestacións fundamentais do sistema operativo.

_ Redes locais.

_ Contornos de usuarios.

 

BC2. Instalación e actualización de aplicacións

_ Tipos de aplicacións ofimáticas.

_ Tipos de licenzas de software.

_ Necesidades dos contornos de explotación.

_ Requisitos das aplicacións.

_ Compoñentes e complementos das aplicacións.

_ Procedementos de instalación, configuración e actualización.

_ Diagnóstico e resolución de problemas.

_ Técnicas de asistencia ao usuario

 

BC3. Elaboración de documentos e patróns mediante follas de cálculo

_ Estilos.

_ Introdución á folla de cálculo: contorno de traballo, celas, rangos, libros, ringleiras, co lumnas e formatos.

_ Uso de fórmulas e funcións.

_ Creación de táboas e gráficos dinámicos.

_ Uso de patróns e asistentes.

_ Deseño e creación de macros.

_ Importación e exportación de follas de cálculo.

_ Elaboración de bases de datos: formularios, listaxes, ordenación, filtros e protección de datos.

_ Elaboración e impresión de documentos de diversos tipos (orzamentos, facturas, inven tarios, etc.).

_ Uso de opcións de traballo en grupo, control de versións, verificación de cambios, etc.

 

BC4. Elaboración de documentos e patróns mediante procesadores de texto

_ Funcións básicas dun procesador de textos.

_ Estrutura dos documentos: divisións e seccións.

_ Elaboración de documentos de diversos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

_ Estilos.

_ Formularios.

_ Creación e uso de patróns.

_ Inserción de obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

_ Definición de idiomas e revisión ortográfica de documentos.

_ Importación e exportación de documentos.

_ Normas de seguridade, integridade e confidencialidade da información.

_ Combinación de documentos.

_ Traballo en grupo: comparación de documentos, versións de documento, verificación de cambios, etc.

_ Deseño e creación de macros.

_ Uso de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 

BC5. Uso de bases de datos ofimáticas

_ Elementos das bases de datos relacionais.

_ Creación de bases de datos.

_ Manexo de asistentes.

_ Procura e filtrado da información.

_ Deseño e creación de macros.

 

Unidade formativa 3: multimedia

_  Código: MP0440_33.

_ Duración: 38 horas.

 

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

_ RA1. Integra imaxes dixitais e secuencias de vídeo en documentos da empresa, utili zando aplicacións tipo e periféricos.

- CA1.1. Analizáronse os formatos de imaxes.

- CA1.2. Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

- CA1.3. Traballouse con imaxes a diferentes resolucións, segundo a súa finalidade.

- CA1.4. Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

- CA1.5. Analizáronse os tipos de formatos e códecs máis empregados.

- CA1.6. Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo e audio.

- CA1.7. Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos adecuados.

- CA1.8. Recoñecéronse os elementos dunha secuencia de vídeo.

- CA1.9. Elaboráronse guías básicas de tratamento de imaxes e vídeo.

- CA1.10. Investigáronse novas ferramentas e opcións de programas audiovisuais.

_ RA2. Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas.

- CA2.1. Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

- CA2.2. Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

- CA2.3. Aplicáronse e recoñecéronse a tipografía e as normas básicas de composi ción, deseño e uso da cor.

- CA2.4. Deseñáronse patróns de presentacións.

- CA2.5. Creáronse presentacións.

- CA2.6. Importáronse e exportáronse presentacións.

- CA2.7. Deseñáronse e creáronse macros.

- CA2.8. Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

- CA2.9. Aplicáronse métodos interactivos nas presentacións.

_ RA3. Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores.

- CA3.1. Identificáronse os aspectos básicos de internet.

- CA3.2. Utilizáronse ferramentas de navegación.

- CA3.3. Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa.

- CA3.4. Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias.

_ RA4. Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando aplicacións especificas.

- CA4.1. Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico.

- CA4.2. Describíronse os elementos dun correo electrónico.

- CA4.3. Analizáronse as necesidades básicas de xestión do correo e da axenda elec trónica.

- CA4.4. Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

- CA4.5. Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

- CA4.6. Operouse co caderno de enderezos.

- CA4.7. Traballouse con todas as opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

- CA4.8. Identificáronse diversos métodos de sinaturas corporativas.

- CA4.9. Subscribiuse a grupos de noticias relacionados coa economía e administra ción.

- CA4.10. Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

- CA4.11. Utilizáronse manuais de asistencia ao usuario.

 

Contidos básicos

 

BC1. Integración de imaxes e vídeos en documentos

_ Elaboración de imaxes.

- Formatos, tipos e resolución.

- Uso de dispositivos para obter imaxes.

- Modificación dunha imaxe:

- Manipulación de seleccións, máscaras e capas.

- Uso de retoque fotográfico, e axustes de imaxe e de cor.

- Aplicación de filtros e efectos.

- Importación e exportación de imaxes.

- Uso de guías no tratamento de imaxes.

_ Manipulación de vídeos.

- Formatos de vídeo. Códecs.

- Importación e exportación de vídeos.

- Capturas de vídeo e audio.

- Secuencias de vídeo:

- Manipulación da liña de tempo.

- Selección de escenas e transicións.

- Introdución de títulos e audio.

- Uso de guías no tratamento de vídeos.

- Investigación de novas ferramentas audiovisuais.

 

BC2. Elaboración de presentacións

_ Utilidades dos programas de presentación.

_ Modos de visualización dunha presentación.

_ Recoñecemento de tipografías e normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

_ Uso de patróns e asistentes. Patróns de diapositivas.

_ Deseño e edición de diapositivas:

- Formatación de diapositivas, textos e obxectos.

- Aplicación de efectos de animación e efectos de transición.

- Aplicación de son e vídeo.

_ Importación e exportación de presentacións.

_ Deseño e creación de macros.

_ Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.

_ Interactividade nas presentacións.

 

BC3. Xestión de internet e aplicación de medidas de seguridade

_ Xestión de internet:

- Conceptos básicos de internet.

- Navegadores.

- Identificación de diversas aplicacións de internet para a empresa: melloras nos pro cesos de negocios; xestión de provedores e clientes; edición electrónica; venda polo miúdo, etc.

_ Aplicación das medidas de seguridade necesarias:

- Riscos.

- Medidas preventivas.

- Tornalumes.

- Seguridade na web.

- Política corporativa de seguridade en internet.

 

BC4. Xestión de correo e axenda electrónica

_ Tipos de contas de correo electrónico.

_ Contorno de traballo: configuración e personalización dun correo electrónico.

_ Xestión do correo (enviar, borrar, gardar, facer copias de seguridade, etc.) e da axenda (citas, calendario, avisos, tarefas, etc.).

_ Configuración de contas de correo electrónico.

_ Patróns e sinaturas corporativas.

_ Foros de novas (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

_ Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribu ción e pór a lista ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

_ Seguridade na xestión do correo: etiquetaxe, filtros, cartafoles, etc.

_ Sincronización con dispositivos móbiles. 

_ Xestión de datos e seguridade das aplicacións da axenda electrónica.

_ Técnicas de asistencia ao usuario.

 

Orientacións pedagóxicas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de insta lación e explotación de aplicacións informáticas.

Esta función abrangue aspectos como:

- Procura de software de aplicación adecuado ao contorno de explotación.

- Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

- Elaboración de documentos e patróns.

- Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

- Asistencia ao usuario.

 

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

- Asistencia no uso de aplicacións informáticas.

 

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), d), e), o), p) e s) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), k), m) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os ob xectivos do módulo han versar sobre:

- Análise dos cambios e das novidades que se producen no mercado de aplicacións in formáticas.

- Instalación e actualización de aplicacións.

- Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencia, etc.).

- Asistencia e resolución de problemas na explotación de aplicacións.